Szórólapok akciós áron

Vásárlási feltételek »

A Grafit Pencil Nyomda Kft. Szórólapok akciós áron szolgáltatásának általános szerződési feltételei

I. Megrendelő

Megrendelő lehet bárki, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. Szerződő felek

Szórólapok akciós áron szolgáltatással történő megrendeléssel a jelen általános szerződési feltételekkel szerződés jön létre a Grafit Pencil Nyomda Kft.  mint vállalkozó (továbbiakban vállalkozó) és a megrendelést leadó személy, mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) között.
A megrendelő a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

III. Megrendelés, megrendelés elfogadása és határidők

a) A megrendelések csak akkor rendelkeznek kötőerővel, ha azokat a vállalkozó írásban visszaigazolja.

b) A szállítási határidők alapvetően szerződéses kötelezettséget nem keletkeztetnek. A megrendelés elkészítésére vonatkozó, az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásakor meghatározott határidők megfelelnek a mindenkori tervezési állapotnak. A határidők be nem tartása esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

c) A szolgáltatás teljesítési időpontját kifejezetten meghatározott határidők csak akkor érvényesek, ha ezeket írásban visszaigazoltuk. Határidő-túllépése esetén a megrendelő jogosult azonnal és költségmentesen elállni a szerződéstől. A szerződéstől való elállás írásban való közlése időpontjáig a vállalkozó már teljesített és a megrendelő által átvett szállítmányok és szolgáltatások kiszámlázásra kerülhetnek, kivéve, ha a megrendelő ezáltal gazdaságilag méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerülne.

d) Vis major vagy olyan körülmények esetén, amelyek az elfogadott megrendelések teljesítését ellehetetlenítik, vagy azok teljesítését megnehezítik, a vállalkozó jogosult – visszaigazolt és már kivitelezés alatt álló megrendelések esetén is kártérítési kötelezettség nélkül – elállni a megrendeléstől, vagy a megrendelési terjedelmét csökkenteni, vagy a megrendelést a körülményeknek megfelelően később elvégezni. A megállapodott határidő a késedelem időtartamával hosszabbodik meg. A megrendelő általi felmondás azonban legkorábban négy héttel a fent leírt üzemzavar beállta után lehetséges. A vállalkozó felelőssége ilyen esetekben kizárt.

IV. A megrendelés teljesítése /a megrendelő általi jóváhagyás

a) Minden megrendelést, amennyiben nem került sor eltérő írásos megállapodásra, a vállalkozó a megrendelő által szállított, illetve átadott nyomdai anyagok alapján végzi el. Az adatokat a vállalkozó által megadott fájlformátumban és nyomdai anyagokban kell megküldeni. Az adatlapok tartalma kötelezőként veendő figyelembe. Eltérő fájlformátumok esetén a vállalkozó nem tudja garantálni a hibamentes szolgáltatást. A megrendelő teljes mértékben felel ezen adatok teljességéért és helyességéért, akkor is, ha adatátviteli vagy adathordozói hibák állnak fent, amelyekért a vállalkozó felelősséggel nem tartozik.

b) A megrendelő vagy az általa bevont harmadik személy által történő szállításokat – ideértve az adathordozókat és az átadott adatokat is – a vállalkozó nem köteles vizsgálni. Ez nem vonatkozik az egyértelműen feldolgozhatatlan vagy nem olvasható adatokra. Adatátadásnál a megrendelő köteles az átküldés előtt a mindenkori legújabb technikai sztenderdnek megfelelő számítógépvírus-védelmi programokat alkalmazni. Az adatvédelem kizárólag a megrendelő kötelessége. A vállalkozó jogosult másolatokat készíteni. 

V. Impresszum és reklám

a) A megállapodás tárgyát képező termékeken a megrendelő hozzájárulásával, alkalmas módon a vállalkozó jogosult magára utalást tenni. A megrendelő hozzájárulása csak abban az esetben tagadható meg, ha ehhez nyomós érdeke fűződik.

b) A vállalkozó fenntartja magának a jogot a megrendelések támpéldányainak harmadik felek részére történő, minőségi mintaként való megküldésére a megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül is.

VI. Iparjogvédelem és szerzői jogok

A megrendelő egyedül felelős, ha megrendelésének kivitelezésével harmadik személyek jogai, különösen szerzői jogai sérülnek. A megrendelő kijelenti, hogy az átadott dokumentumok sokszorosítási és másolatkészítési jogával rendelkezik. A megrendelő mentesíti a vállalkozót a harmadik személyekkel szemben keletkezett ezzel kapcsolatos jogsértésekből eredő mindennemű igények alól.

VII. Jótállás, felelősség és visszaadási jog

a) A megrendelő köteles minden esetben ellenőrizni a szállított áru, valamint a korrekturára megküldött előzetes és köztes termékek szerződésben foglaltaknak való megfelelősségét. Esetleges hibákért való veszélyviselés a nyomtatási, illetve gyártási jóváhagyással a megrendelőre száll át, amennyiben nem olyan hibákról van szó, amelyek a jóváhagyást követő gyártási folyamat során alakultak ki vagy váltak felismerhetővé. Ugyanez vonatkozik a megrendelő minden egyéb jóváhagyó nyilatkozatára. A hibákat haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül írásban kell jelezni. Rejtett hibákat, amelyek a haladéktalan vizsgálat után nem találhatóak meg, a törvény szerinti jótállási határidőn belül kell érvényre juttatni. 

b) Mindennemű visszaküldést velünk szükséges egyeztetni. A bérmentesítés nélkül visszaküldött áru nem kerül átvételre.

c) Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak. Ez különösen érvényes az alábbiak esetén: 

- enyhe színeltérések két vagy több megrendelés között
- enyhe színeltérések egy előző megrendeléshez képest
- enyhe színeltérések az egyes ívek között egy megrendelésen belül, enyhe vágási és falcolási tolerancia (= eltérések a nyitott vagy falcolt végleges formátumtól);
Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof)és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő. 

g) A szállított áru egy részének hibája nem jogosít fel a teljes szállítmány kifogásolására, kivéve, ha a megrendelőnek nem fűződik érdeke a részteljesítéshez.

h) A megrendelt áruhoz képest maximum 5%-os többletmennyiségű vagy kisebb mennyiségű szállítást a megrendelő köteles elfogadni. Ehhez tartoznak a selejtek, kezdő ívek, a feldolgozó gépek beállításához szükséges példányok, gyártási okokból adódó alsó és felső ívek hulladékai, amelyek nem kerülnek kiválogatásra. 

i) A szállított áru ellenőrzési körünkön belül eső hibája esetén a vállalkozó fenntartja magának a jogot a saját döntése szerinti utólagos kijavításra vagy pótlólagos szolgáltatásra. Az utólagos kijavítás sikertelensége esetén a megrendelő a vételár csökkentése vagy a szerződéstől való elállás között választhat.

j) Minden további igény – a megrendelő jogcímétől függetlenül – kizárt. A szállított tárgyat nem érintő károkért a vállalkozó felelősséget nem vállal. Ez a kitétel különösen magába foglalja a megrendelő elmaradt hasznát és más jellegű vagyoni kárát. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet a vállalkozó munkavállalója, képviselője és teljesítési segédje okozott. 

k) Késedelemből és a szerződési kötelezettségek megsértéséből eredő károkért a vállalkozó csak akkor vállal felelősséget, amennyiben ezek a károk előreláthatóak voltak. 

l) Amennyiben a vállalkozó által szállított dolog a megrendelő vagy harmadik személyek által megváltoztatásra kerül, úgy a vállalkozó felelőssége kizárt, kivéve, ha a megrendelő bizonyítja, hogy a hiba vagy kár bekövetkezése nem e változtatások következménye. 

m) Minden átadott dokumentumot a vállalkozó gondosan kezel. A vállalkozó felelősséget sérülés vagy elvesztés esetén csak az anyag értékének összegéig vállal. Minden egyéb jellegű, további igény kizárt.

n) A fent meghatározott felelősségkorlátozás nem vonatkozik súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartás esetén. 

o) A fogyasztók számára a jogszabályban meghatározott jótállásra vonatkozó rendelkezések érvényesek.

p) A Grafit Pencil Nyomda Kft. jogosult 4 héttel az áru kifizetése után azt további értesítés nélkül megsemmisíteni.

VIII. Ár

a) Termékeinkre és szolgáltatásainkra az aktuális árlistánk érvényes, kivéve, ha más, írásban visszaigazolt árban állapodtunk meg.

b) Az ár nettó ár, mely nem foglalja magában a szállítást, az áfát, a környezetvédelmi-termékdíjat.

c) Utólagos, azaz a megrendelés vállalkozó általi elfogadása után, a megrendeléssel kapcsolatos változások kiszámlázásra kerülnek. A megrendelés változtatásának minősül a kereskedő megrendelési adatainak mindennemű változása (számla címzettje, szállítási cím, küldés módja, fizetési mód és más hasonlók).

d) A szállított vagy átadott adatokon való változások vagy hasonló előmunkálatok, amelyeket a megrendelő kezdeményez, külön kerülnek kiszámlázásra.

e) A vállalkozó jogosult, de nem köteles a szükséges, különösen a megrendelő által szállított vagy átadott adatokon való előmunkálatok megrendelővel való egyeztetés nélküli elvégzésére, ha az a megrendelő gazdasági érdekében áll, vagy az hozzájárul a megrendelés teljesítési határidejének betartásához. Amennyiben a megrendelő adatai nem felelnek meg a vállalkozó által előre megadott értékeknek, és a nyomdai anyagok megfelelő illesztése miatt hibák keletkeznek a végterméken, akkor ezen hibák nem a vállalkozó terhére esnek. A megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy ezek a munkák az ő kockázatára kerülnek elvégzésre. A reklamáció ebből kifolyólag kizárt. Az ilyen jellegű munkák az adott időráfordítás alapján kerülnek kiszámlázásra.

IX. Átvétel

a) A polgári jogi teljesítési hely a cég székhelye: H-1046 Budapest, Klauzál u. 9.

b) Az átvétel vállalkozó székhelyén történik. A megrendelő által megadott címre kiszállítás a megrendelő külön rögzített igénye alapján kerülhet sor vállalkozó írásos visszaigazolása mellett.

c) A szállítás a megrendelő költségére történik, melynek összegég vállalkozó minden esetben egyedileg állapítja meg és igazolja vissza. 

f) Kézbesítésre csak Magyarország területén kerül sor.

X. Tulajdonjog fenntartása

a) Minden szállított áru a vállalkozó tulajdonában marad a szállítási szerződésből eredő mindennemű követelés teljesítéséig. 

b) A szerződéses partner a tulajdonjog-fenntartással eladott áru esetleges továbbértékesítéséből származó követeléseit már most engedményezi a vállalkozó javára. E követelések ugyanolyan mértékben biztosítékként szolgálnak, mint a tulajdonjog-fenntartással eladott áru. Ha a tulajdonjog-fenntartással eladott áru a szerződéses partner által más, nem általunk eladott áruval kerül értékesítésre, akkor a tulajdonjog-fenntartással eladott áruból származó követelés engedményezése csak az adott, már értékesített, tulajdonjog-fenntartással eladott áru továbbértékesítési értékének feléig érvényes.

c) A szerződéses partner köteles a vállalkozót minden, hozzá tartozó áruval vagy követeléssel kapcsolatos, harmadik személyek általi behatásról haladéktalanul értesíteni. 

XI. Fizetési feltételek

a) A fizetés történhet a vállalkozó székhelyén átvételkor készpénzzel, illetve átvételig vagy kiszállításig történő átutalással. Kiszállításkor minden esetben előreutalás szükséges.

c) Minden megrendelésnél megfelelő előleg fizetése kérhető. 

d) Amennyiben a fizetési kötelezettség teljesítését a megrendelő vagyoni helyzetének a szerződéskötés után ismertté vált lényeges romlása veszélyezteti, akkor a vállalkozó jogosult előleget kérni, az árut visszatartani és a további munkálatokat beszüntetni. Ezek a jogok akkor is megilletik, ha a megrendelő olyan szállítmányok kifizetésével esik késedelembe, amelyek ugyanazon a szerződéses viszonyon alapulnak. 

e) A megrendelő csak abban az esetben támaszthat követelést a vállalkozóval szemben, ha azok jogerősen megállapításra kerültek, nem vitatottak vagy általunk elismertek. 

f) A visszatartási jog csak ugyanazon jogviszony keretén belül érvényesíthető a megrendelő által. 

g) A vállalkozóval szemben támasztott követelések nem kerülhetnek engedményezésre. 

XII. Kereskedelmi szokások és szerzői jogok

a) A kereskedelmi forgalomban a nyomdaipar kereskedelmi szokásai irányadóak (pl.: kiadói kötelezettség köztes termékeknél mint adatok, litosz vagy nyomólemezek, amelyek a leszállítandó végtermék előállításához kerülnek előállításra), amennyiben nem került megadásra eltérő megrendelés. 

b) A vevői megrendelés teljesítéséhez a vállalkozó által nyújtott kreatív szolgáltatásokra, különösen a grafikai tervekre, kép- és szövegjelekre, tervrajzokra stb. vonatkozóan a vállalkozó minden jogot fenntart (copyright). A megrendelő ellenszolgáltatásával kizárólag a részére nyújtott munkateljesítményért fizet, a szellemi tulajdon jogaiért, különösen a további sokszorosításért azonban nem. A copyright ellenszolgáltatás ellenében átruházható a megrendelőre vagy harmadik félre, ha erről írásos megállapodás születik. A jogok ebben az esetben csak a megállapodott ellenszolgáltatás megfizetésével szállnak át a megrendelő, illetve harmadik fél tulajdonába.

XIII. A megrendelő adatai és dokumentumai, valamint az adatfeldolgozás

a) Az üzleti esemény alapján átadott adatok kizárólag szerkesztéshez, házon belül kerülnek tárolásra. A vállalkozó a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi rendelkezések szerint jár el. A vállalkozó általi adatkezelés a hatályos jogszabályok és a megrendelő önkéntes hozzájárulásán alapulnak. 

b) A megrendelő által átadott vagy megküldött tárgyak, különösen minták, adatok és adathordozók csak írásos megállapodás alapján és külön díjazás ellenében kerülnek a végtermék átadása utáni időponton túl archiválásra. Amennyiben ezeket a tárgyakat biztosítani szükséges, akkor erről, megállapodás hiányában, a megrendelőnek magának szükséges gondoskodnia. A vállalkozó felelőssége bármilyen okból való sérülés vagy elvesztés esetén kizárt. 

XIV. Érvényességi záradék

Amennyiben a fent meghatározott Általános Szerződési Feltételek egészben vagy részben érvénytelenekké válnak, akkor a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek. Az érvénytelen feltételt a törvényben foglalt szabályozás helyettesíti.

© 2018 - Grafit Pencil Nyomda Kft. Készítette a